Algemene voorwaarden

Itaka Intuïtieve Ontwikkeling te Wageningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder inschrijfnummer 09197745.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Itaka Intuïtieve Ontwikkeling en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2. Bedrijfsomschrijving

Itaka Intuïtieve Ontwikkeling voert een eenmanszaak in de vorm van een zelfstandig werkende praktijk gespecialiseerd in training, coaching, healing en reading, en alle daarmee verband houdende werkzaamheden.

3. Disclaimer

Itaka Intuïtieve Ontwikkeling biedt behandelingen op energetische grondslag. Deze hebben geen medisch karakter, voor een diagnose en behandeling of therapie dient men zich te wenden tot een arts of hiertoe bevoegd therapeut. De diensten van Itaka Intuïtieve Ontwikkeling hebben enkel tot doel het optimaliseren van de energiehuishouding en zijn, op geen enkele wijze, een medische behandeling.

4. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Marianne van der Schilden, of een onderaannemer van Itaka, handelend onder de naam Itaka Intuïtieve Ontwikkeling, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van Diensten, hierna te noemen Itaka.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Itaka opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van training, coaching, healing, reading of aanverwante werkzaamheden.
 3. Cliënt: de natuurlijke persoon die Diensten van Itaka afneemt op het gebied van coaching, healing, reading of aanverwante werkzaamheden.
 4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die Diensten van Itaka afneemt op het gebied van training, workshops of aanverwante werkzaamheden.
 5. Diensten: alle door Itaka in het kader van haar beroep aan Opdrachtgever geleverde producten en Diensten waaronder coaching, healing, reading en andere vormen van begeleiding, advisering, training, workshops, lezingen, alles in de ruimste zin des woord, evenals alle andere verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook ten behoeve van Opdrachtgever, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht. Een vooraf overeengekomen opeenvolging van coachingsessies, healing, reading en / of andere vormen van begeleiding, wordt aangeduid als traject.
 6. Overeenkomst: elke afspraak tussen Itaka en Opdrachtgever tot het verlenen van Diensten door Itaka ten behoeve van Opdrachtgever, Cliënt en / of Deelnemer.
 7. Onderaannemer: de natuurlijke persoon die diensten verleent, onder de voorwaarden en in opdracht van Itaka.

5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Itaka zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Itaka heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting. c. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Itaka het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Itaka aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Itaka worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Itaka zijn verstrekt, heeft Itaka het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Itaka is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Itaka is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Itaka kenbaar behoorde te zijn.

6. Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Itaka gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Itaka beschikbare informatie.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Itaka is ontvangen en geaccepteerd.
 5. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Itaka gebruikelijke tarifering.

7. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van de Diensten geschied conform factuur per bank, tenzij contante betaling is overeengekomen. Een contante betaling wordt gevolgd door een factuur met de notitie dat aan de betaling is voldaan.
 2. Facturen dienen uiterlijk 21 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Itaka aan te wijzen bankrekening.
 3. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestellling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Itaka zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
 4. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Itaka binnen twee weken na factuurdatum aan Itaka schriftelijke kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

8. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in de offerte en na aanvaarding hiervan door opdrachtgever. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 4. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve gevolgen heeft, of het tijdstip van voltooiing beïnvloedt, zal Itaka opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 5. Itaka heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

9. Tekortkomingen – Afspraken verzetten

 1. Itaka behoudt zicht het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Itaka zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 2. Bij afzeggingen van individuele consulten (healing, reading of coachingsgesprek) door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een individueel consult, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Van 48 uur tot 24 uur voor aanvang, evenals in gevallen van overmacht, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.Bij afzeggingen van deelname aan een training door opdrachtgever binnen een week voor aanvang van de training, wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

10. Overmacht

 1. Onder de overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Itaka geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Itaka niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Itaka heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat Itaka is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Itaka opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Itaka niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Itaka bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel Itaka als de opdrachtgever.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt Itaka zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van Itaka om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal Itaka niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de opdrachtgever of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Itaka gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Itaka zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Itaka niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is werderpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 4. Op alle communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, fax, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen Itaka en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.
 5. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen Itaka en cliënt ook richting opdrachtgever.

12. Aansprakelijkheid

 1. Itaka, dan wel een onderaannemer van Itaka, is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Itaka, dan wel met een onderaannemer van Itaka.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en Itaka gezamenlijk doorbrengen als daarna.

13. Klachtenprocedure

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Itaka. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Itaka in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig deze regeling, is de rechter in de woonplaats van Itaka bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Itaka het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

14. Eigendomsbehoud

 1. Alle door Itaka geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven (intellectueel) eigendom van Itaka, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem /  haar zonder voorafgaande toestemming van Itaka worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige ander wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Itaka zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Itaka. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal Itaka deze verhalen op opdrachtgever.

15. Wijzigingen van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold te tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.